Hardangerrådet er på vegne av Hardangerkommunane ansvarleg for
artist-in-residence-ordninga Hardanger - Berlin. Ordninga vart oppretta i 2009. Søknad om opphald lysast ut om hausten for opphald påfylgjande år. Som retningsgjevande regel vert det høve til eit opphald på inntil 3 månader pr. kunstnar. Det er fleksibilitet i ordninga når det gjeld lengde for opphaldet. Odninga baserer seg på same modell som mellom anna Bergen, Trondheim og Stavanger kommune nyttar.